I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Klub nosi nazwę: Akademia Karate Tradycyjnego.

§2

Terenem działania klubu jest województwo zachodnio-pomorskie.

§3

Siedzibą klubu jest miasto Koszalin.

§4

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną oraz działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873).

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§5

Celem Klubu jest uprawianie Karate Tradycyjnego oraz tworzenie odpowiednio dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej i rozwoju Karate Tradycyjnego wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

§6

Klub osiąga swoje cele poprzez:

 1. Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży.
 2. Prowadzenie działalności sportowej i zrzeszanie członków.
 3. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej oraz innymi instytucjami i organizacjami, w których gestii znajdują się sprawy związane z kulturą fizyczną i sportem.
 4. Propagowanie Karate wśród szerokich rzesz społeczeństwa.
 5. Wytyczanie kierunków działalności oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności.
 6. Organizowanie zawodów oraz innych imprez z udziałem sportowców krajowych i zagranicznych.
 7. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów sportowych.
 8. Organizowanie szkolenia, zgrupowań oraz prowadzenie ośrodków szkoleniowych.
 9. Budownictwo obiektów sportowych.
 10. Stosowanie innych środków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i Karate Tradyycjnego.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§7

Członkiem Klubu może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej reprezentujący odpowiedni poziom moralny i etyczny. Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§8

 1. Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna, która czynnie uprawia sport w jednej z sekcji Klubu lub bierze udział w życiu Klubu.
 2. Członkiem wspierającym jest osoba, która materialnie popiera działalność Klubu.
 3. Członkiem honorowym jest osoba szczególnie zasłużona dla Klubu, której tytuł ten zostaje nadany przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Klubu.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą być przyjęte w charakterze członka Klubu za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz władz szkolnych, nie posiadają jednak czynnego i biernego prawa wyborczego. Prawo to nabywają z chwilą uzyskania pełnoletności.
 5. Do momentu uzyskania pełnoletniości w kwestii czynnego i biernego prawa wyborczego niepełnoletni członek klubu reprezentowany jest przez jednego z rodziców.

§9

Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje przez złożenie deklaracji członkowskiej i zaakceptowanie jej przez Zarząd Klubu.

§10

 1. Członkowie zwyczajni Klubu mają prawo do:
  1. uczestniczenia w zebraniach z czynnym i biernym prawem wyborczym z zastrzeżeniem § 8 pkt 4 i 5.,
  2. uprawiania sportu w ramach Klubu,
  3. reprezentowania barw Klubu,
  4. pełnego korzystania z obiektów, sprzętu oraz urządzeń sportowych będących własnością lub w użytkowaniu Klubu,
  5. korzystania z wszystkich praw i przywilejów wynikających ze statutu, regulaminów i uchwał władz,
  6. otrzymywania nagród i wyróżnień za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywną pracę, wybitne osiągnięcia sportowe lub organizacyjne,
  7. wolnego wstępu na określone regulaminem imprezy organizowane przez Klub.
 2. Członkowie wspierający mają prawo do:
  1. korzystania z obiektów, sprzętu oraz urządzeń sportowych będących własnością lub w użytkowaniu Klubu,
  2. nabywania dla swoich załóg ulgowych kart wstępu na imprezy organizowane przez Klub.
 3. Członkowie honorowi korzystają z wszelkich praw przysługujących członkom zwyczajnym Klubu za wyjątkiem § 10. a) i nie opłacają składek.
 4. Członkowie honorowi i wspierający mają głos doradczy.

§11

Członkowie Klubu obowiązani są do:

 1. Ścisłego przestrzegania postanowień Statutu oraz podporządkowania się wydawanym na jego podstawie regulaminom, wytycznym i uchwałom.
 2. Umacniania więzi i solidarności organizacyjnej, zespołowej odpowiedzialności za wykonanie wspólnych zadań oraz godnego reprezentowania barw Klubu.
 3. Dbania o:
  1. właściwy poziom moralny i sportowy
  2. obiekty sportowe, urządzenia i sprzęt powierzony do użytku
 4. Uprawianie sportu w ramach działających sekcji sportowych.
 5. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 6. Aktywnej działalności na rzecz Klubu.

§12

Za wzorowe wykonanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Klubu mogą być wyróżnieni:

 1. Pochwałą
 2. Dyplomem uznania
 3. Nagrodą
 4. Odznaką honorową
 5. Nadaniem godności członka honorowego.

Regulamin wyróżnień i nagród ustala Zarząd Klubu.

§13

Za niestosowanie się do postanowień Statutu i regulaminów, nieopłacenie składek członkowskich lub inne wykroczenia organizacyjne członkom Klubu mogą być wymierzone następujące kary:

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. nagana z ostrzeżeniem,
 4. zawieszenie w prawach członka na okres do trzech miesięcy,
 5. wykluczenie z członkostwa Klubu.

Regulamin kar ustala Zarząd Klubu.

§14

 1. Członkostwo ustaje w przypadku:
  1. skreślenia z listy członków
  2. wystąpienia
  3. wykluczenia
  4. rozwiązania bądź likwidacji stowarzyszenia
 2. Skreślenie z listy stowarzyszenia następuje w przypadku:
  1. niepłacenia składek członkowskich przez okres 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu,
  2. nieuczestniczeniu w działalności Klubu przez okres 6 miesięcy lub likwidacji sekcji.
   W drugim przypadku prawa członkowskie zostają zachowane po złożeniu odpowiedniej deklaracji.
 3. Wykluczenie następuje na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu, regulaminów, uchwał bądź zarządzeń władz Klubu po uprzednim przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
 4. Osoba, która przestała być członkiem Klubu obowiązana jest zwrócić legitymację, wypożyczony sprzęt oraz uregulować wszystkie inne obowiązki względem Klubu.
 5. Utrata członkostwa honorowego następuje w razie popełnienia czynu, wskutek którego członek honorowy stał się niegodny tego wyróżnienia.
 6. Od uchwały Zarządu Klubu o zawieszeniu lub wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu.

IV. WŁADZE KLUBU

§15

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna.

§16 WŁADZE KLUBU

 1. Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna są wybierane na okres 2 lat w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Uchwałą Walnego Zgromadzenia wybór władz Klubu może być dokonany w głosowaniu jawnym.
 2. Członkowie Władz pełnią swe funkcje społecznie.
 3. Jeżeli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz zapadają większością głosów.
 4. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dobierania nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji. Liczba osób dobieranych nie może przekroczyć 1/2 osób pochodzących z wyboru.
 5. Członkowie władz Klubu, którzy uchylają się od pełnienia przyjętych obowiązków lub nie biorą udziału w posiedzeniach władz przez okres co najmniej 6 miesięcy, mogą być po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zawieszeni w prawach członka tych władz do czasu najbliższego Walnego Zebrania. Uchwałę o zawieszeniu podejmuje, w przypadku członka Zarządu – Zarząd, w przypadku członka Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna.

§17. WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

 1. Największą władzą jest Walne Zebranie członków.
 2. Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze odbywają się co 2 lata w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd Klubu.
 3. Z inicjatywy władz nadzorujących, Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 3-tygodniowym od daty pisemnego wniosku.
 4. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy delegatów w I terminie , a w II terminie bez względu na ilość obecnych.

§18

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Wytyczanie ogólnych kierunków i ocena działalności Klubu.
 2. Rozpatrywanie oraz zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Klubu.
 4. Wybór Władz Klubu
  1. Zarządu Klubu w liczbie minimum 3 osób
  2. Komisji Rewizyjnej w liczbie 3-5 osób
 5. Nadawanie oraz pozbawianie tytułu członka honorowego Klubu.
 6. Udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących działalności Klubu.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu.
 9. Rozpatrywanie odwołań.
 10. Wprowadzanie zmian w Statucie klubu.

§19

 1. Prawo zgłaszania wniosków na Walne Zebranie przysługuje przedstawicielom władz nadzorczych ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej.
 2. Wnioski powinny być zgłoszone pisemnie co najmniej na tydzień przed terminem zebrania. Wnioski nagłe rozpatrywane będą po przyjęciu ich przez Walne Zebranie.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§20 ZARZĄD KLUBU

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami władzę w Klubie sprawuje Zarząd.
 2. Zarząd Klubu wybiera spośród siebie Prezesa i Wiceprezesów (w zależności od potrzeby) oraz sekretarza i skarbnika.
 3. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes Klubu, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 4. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 5. W okresie między posiedzeniami Zarządu działalnością Klubu kieruje Prezes, Wiceprezesi, skarbnik i sekretarz , którzy tworzą prezydium Zarządu.
 6. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 7. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa i wymagają akceptacji na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 8. Jako organy opiniodawczo-doradcze przy Zarządzie mogą być powołane Komisje problemowe oraz Rada Instruktorów. Organy te powołuje Zarząd, a ich działalność prowadzona jest w oparciu o regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§21

Do kompetencji Zarządu Klubu należy w szczególności:

 1. Ustalenie planów zamierzeń w ramach wytycznych i uchwał Walnego Zebrania oraz bieżącego kierowania całokształtem prac Klubu.
 2. Składanie sprawozdań z działalności Klubu na Walnym Zebraniu.
 3. Realizacja uchwał Walnego Zebrania.
 4. Rozpatrywanie sprawozdań poszczególnych sekcji, biura Klubu i innych ogniw.
 5. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji budżetu i uchwalenie nowego projektu finansowego.
 6. Powoływanie lub rozwiązywanie sekcji sportowych, kierownictwa sekcji, biura lub doraźnych i stałych komisji.
 7. Rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał.
 8. Ustalenie klucza delegatów na każde Walne Zebranie.
 9. Zgłaszanie wniosków na Walne Zebranie.
 10. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie tytułu członka honorowego.
 11. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
 12. Rozporządzanie i zarządzanie majątkiem Klubu.
 13. Przyjmowanie członków i zatwierdzanie wniosków o skreśleniu z listy członków.
 14. Zatwierdzanie i wydawanie regulaminów.
 15. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach zastrzega się do kompetencji Walnego Zebrania.
 16. Udzielanie wyróżnień, nagród i kar.
 17. Rozpatrywanie spraw spornych między członkami a Klubem.
 18. Stawianie wniosku o cofnięcie członkostwa honorowego.
 19. Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej.

§22 KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu.
 3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w obradach władz Klubu z głosem doradczym.

§23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzanie kontroli działalności Klubu co najmniej raz w roku.
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadkach stwierdzenia uchybień w działalności, określenia terminów i sposobów ich usunięcia.
 3. Składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu – jeżeli dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu.
 4. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu lub jego Prezydium.
 5. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 6. Żądanie otrzymania wyjaśnień od Zarządu Klubu.
 7. Żądanie wyjaśnień od władz Klubu, komisji, kierownictw sekcji i innych organów powołanych przez Zarząd Klubu.
 8. Przedkładanie uwag i wniosków władzom Klubu.
 9. Stawianie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium.

V. MAJĄTEK KLUBU I SPRAWY FINANSOWE

§24

Klub może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz przyjmować zapisy, darowizny i dotacje.

§25

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz inne prawa majątkowe.

§26

Środki finansowe powstają z:

 1. Wpływu składek członkowskich i wpisowych.
 2. Dochodów z imprez i obiektów sportowych.
 3. Dotacji i darowizn.
 4. Działalności odpłatnej

§27

 1. Prezes lub z jego upoważnienia Wiceprezes lub inny członek Zarządu reprezentują Klub wobec władz i instytucji. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes lub upoważniony członek Zarządu każdy samodzielnie.
 2. Wszelkie dokumenty prawne pociągające za sobą zobowiązania finansowe lub zmianę majątku muszą być podpisane przez Prezesa lub osobę przez niego upoważnioną oraz głównego księgowego lub skarbnika.
 3. Osoby wymienione w pkt. 1 i 2 upoważnione są do udzielania i odwoływania pełnomocnictw ogólnych i szczegółowych.

§28

Członkowie mają prawo wglądu do ksiąg finansowych klubu

VI. ZMIANY W STATUCIE I ZMIANA NAZWY KLUBU

§29

 1. Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Klubu podjętych zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Zmiany nazwy Klubu może dokonać Zarząd Klubu zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. (Zmiana nazwy może być podyktowana pozyskaniem sponsora strategicznego).

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Rozwiązanie i likwidacja Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania.

§31

Pisma w sprawie działalności Klubu podpisuje jedna z osób: Prezes, Wiceprezes lub sekretarz Klubu.

§32

Interpretacja postanowień niniejszego Statutu leży w gestii Zarządu Klubu, a w przypadku odwołań – Walnego Zebrania.